Tellenge logo

TELLENGE als onafhankelijk Telecommunicatie en Business Consultancy organisatie, biedt bedrijven en instellingen de mogelijkheid te laten nagaan of zij op een optimale wijze en tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden de voor haar operationele bedrijfsvoering noodzakelijke Telecommunicatie-/ICT-infrastructurele voorzieningen heeft ingezet. Dit onderzoek kan door ons worden uitgevoerd op basis van het door ons gehanteerde ‘No Cure – No Pay’ principe.

Wat is ons aanbod

Besparen door middel van Kennis

Op het gebied van telecommunicatie zijn veel verschillende vormen van infrastructuur en diensten te verkrijgen. De markt kenmerkt zich door een onoverzichtelijk aanbod. Dit geldt zowel voor vaste telefonielijnen, vaste verbindingen, ADSL, IP-VPN als voor mobiele diensten.

Een van de facetten bij het sluiten van overeenkomsten met marktpartijen is “kosten.” Andere facetten die een rol spelen bij het tot stand komen van een overeenkomst tot levering of dienstverlening zijn:

Als gevolg van dit geheel van factoren kan voor de organisatie een onoverzichtelijke situatie ontstaan. Daarbij kan sprake zijn van ongewenste elementen als:

De u aangeboden dienstverlening op basis van ‘No cure – No Pay’ streeft naar een optimale balans tussen bovengenoemde aspecten waarbij de totale kosten zullen dalen zonder kwaliteitsverlies en zo mogelijk met een kwaliteitstoename. Voor meer details en de door ons voorgestelde aanpak van een ‘No cure – No pay’ traject verwijzen we u naar de bijlage die bij deze brief is toegevoegd.

Wat bedoelen wij met een ‘No cure - No pay’ traject

Op basis van onze jarenlange ervaringen binnen de wereld van de Telecommunicatievoorzieningen en ICT-infrastructuren weten we dat bij een groot aantal bedrijven/instellingen te veel wordt uitgeven aan deze voorzieningen. Vaak zijn er besparingen te realiseren door middel van een optimalisatie die de kosten kunnen terugdringen met 10 tot soms wel 25%.

Indien u geïnteresseerd bent in een verlaging van uw Telecommunicatie-/ICT-infrastructuurkosten kan TELLENGE voor haar rekening een ‘quick scan’ uitvoeren om te achterhalen of en in hoeverre er besparingen/verbeteringen op dit gebied te realiseren zijn.

Op basis van deze ‘quick-scan’ zal TELLENGE u een vrijblijvend voorstel doen voor een ‘No cure – No pay’ traject.

De bevindingen van het vervolgonderzoek zullen u worden voorgelegd. Indien u het eens bent met de bevindingen en met de geest van de voorgestelde wijzigingen vindt nadere afstemming plaats over de definitief te kiezen wijzigingen/verbeteringen. TELLENGE zal vervolgens een projectplan opstellen u ter goedkeuring voorleggen en met ondersteuning vanuit uw organisatie toezien op de juiste uitvoering.

Voor de door TELLENGE uitgevoerde werkzaamheden krijgt zij een percentage van de door uw organisatie te behalen financiële voordelen (natuurlijk na vermindering van eventuele investeringen die nodig waren om de besparingen te kunnen realiseren).

Mocht op grond van de ‘quick scan’ c.q. het uitgevoerde onderzoek blijken dat er geen financiële en/of bedrijfsmatige voordelen te behalen zijn voor uw organisatie dan heeft u de zekerheid dat u voor de komende jaren bij ongewijzigde bedrijfsvoering en marktontwikkelingen u verzekerd bent van een optimale Telecommunicatie/ICT-infrastructuur. En dat is goed om te weten.