Tellenge logo

Consultancy

Het productenpalet van TELLENGE omvat een breed scala van adviesproducten die, afhankelijk van het betreffende marktsegment, verdeeld en ondergebracht kunnen worden in een van de drie programma's. Het betreft hier:

De activiteiten van TELLENGE zijn, op basis van de fasering van een vernieuwingsproces c.q. soort activiteiten, te verdelen in diverse deeltrajecten:

Inventarisatie en analyse

De typische activiteiten in deze fase bevatten onder andere marktonderzoeken en inventarisaties zowel ten behoeve van de aanbieders (afzetpotentieel), als ten behoeve van de afnemers van de telecommunicatie diensten en voorzieningen (beschikbare producten), analyse van de relevante bedrijfsprocessen alsook van de (daaraan gerelateerde) gebruikspatronen c.q. daadwerkelijke communicatiebehoeftes, de analyse van de huidige maar ook van de toekomstige marktontwikkelingen, etc.

Vanzelfsprekend is dat deze en/of soortgelijke analyses ook van toepassing zijn voor (alle) derden die direct of indirect betrokken zijn bij telecommunicatie in het algemeen zoals financiële instellingen, overheden etc.

Strategische planning

De activiteiten met betrekking tot strategische planning kunnen, afhankelijk van de concrete situatie, worden gezien als een logische vervolg van de inventarisatie fase maar ook als een op zichzelf staand deeltraject.

Onder de strategische planning wordt verstaan het opstellen van een businessplan, het ontwikkelen van de nieuwe diensten en/of producten, het adviseren met betrekking tot investeringsbeleid, eigendomsvraagstukken of bijvoorbeeld organisatorische aspecten van de dienstverlening. Daarnaast worden voor de "decission makers" de zogenaamde kosten-baten- en/of SWOT-analyses uitgevoerd van de diverse oplossingsscenario’s.

Als onderdeel van deze fase worden, aanvullend op de hierboven genoemde activiteiten, samen met of namens de opdrachtgever de (preliminaire) gesprekken/onderhandelingen gevoerd met potentiële klanten, leveranciers en/of con-collega’s met betrekking tot de diverse vormen van business-partnership.

Net als de inventarisatie en analyse kan ook dit deeltraject gevonden worden in alle drie de produktlijnen.

Ontwerpfase

Een uitgestippeld (strategisch) plan dient, samen met daaraan gekoppelde besluitvorming, te worden vertaald naar concrete (technische) oplossingen. De in deze fase ondergebrachte activiteiten hebben dan ook én met name betrekking op het opstellen van de functionele en technische specificaties van de te implementeren systemen en/of netwerken c.q. de functionele beschrijving van de benodigde/gewenste dienstverlening.

Naast de functionele en technische aspecten wordt hierbij ook de nodige aandacht besteedt aan de organisatorische opzet en eventuele andere relevante aspecten binnen het raamwerk van de, hierboven genoemde, strategische planning.

De ontwerpfase heeft met name betrekking op het Telecom Improvement Program.

Implementatie

Het implementatietraject begint nadat de principiële keuzes gemaakt zijn. De werkzaamheden kunnen worden gesplitst in een tweetal subfases, te weten:

De activiteiten worden afgerond met de definitieve oplevering.

Het implementatietraject is vaak een direct vervolg van de ontwerpfase en (mede) daardoor een typisch onderdeel van het Telecom Improvement Program.

Exploitatie

Ook na de ingebruikname van het (nieuwe) systeem c.q. nadat gestart is met de afname van de (nieuwe) dienst(en) staat TELLENGE haar klanten bij. Tijdens de exploitatiefase wordt gesproken over het begeleiden van de beheerorganisatie, het opleiden en trainen van de gebruikers (en, indien van toepassing beheerders) of, de advisering van het (algemeen) management.

Ook hier is er sprake van een onderdeel van het Telecom Improvement Program.

Interim management

Het tijdelijke karakter van een vernieuwingsproces (of een ander aan de telecommunicatie gerelateerd project) of eventueel het ontbreken van gekwalificeerd kader is vaak de reden om externe know-how en/of capaciteit in te huren. De consultants van TELLENGE zijn hiervoor in praktijksituaties getraind en daardoor in staat de betreffende "plek", al dan niet in de lijnorganisatie van de opdrachtgever, snel en adequaat (op basis van principes van "interimmanagement) in te vullen. Het niveau en profiel van TELLENGE's "interim managers" is van de concrete situatie afhankelijk en varieert van "technische begeleiding" tot en met "algemeen management".