Tellenge logo

print Printversie (PDF)

Algemene Leveringsvoorwaarden
TELLENGE HOLDING B.V.

INHOUDSOPGAVE

1 ALGEMEEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen en afkortingen

Artikel 2 Toepasselijkheid

Artikel 3 Voorwaarden Opdrachtgever

Artikel 4 Prijzen en tarieven

Artikel 5 Betalingen

Artikel 6 Duur en beëindiging

Artikel 7 Ontbinding

Artikel 8 Annulering

Artikel 9 Lopende Verplichtingen

Artikel 10 Garantie

Artikel 11 Aansprakelijkheid ingeval van wanprestatie

Artikel 12 Schadevergoeding

Artikel 13 Overmacht

Artikel 14 Intellectuele eigendom

Artikel 15 Geheimhouding

Artikel 16 Overige Verplichtingen van Partijen

Artikel 17 Boetes

Artikel 18 Overdracht van rechten en verplichtingen

Artikel 19 Onderaanneming

Artikel 20 Wijzigingen

Artikel 21 Geschillen, toepasselijk recht en bevoegde rechter

2 UITVOERING PROJECTEN

Artikel 22 Projectleiding en rapportage

Artikel 23 Plaats en tijdstip

Artikel 24 Vertraging

3 OVERIG

Artikel 25 Slotbepalingen

 

 

 

1 ALGEMEEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen en afkortingen

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen met een hoofd­letter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

1.1 Partijen: Opdrachtgever en Tellenge Holding B.V. (verder te noemen Tellenge Holding) gezamenlijk.

1.2 Diensten: De door Tellenge Holding ten behoeve van Opdrachtgever te verlenen diensten, te verrichten werkzaamheden en in het kader daarvan te leveren prestaties op basis van een met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst.

1.3 Overeenkomst: De wederkerige schriftelijke overeenkomst, welke tussen Opdrachtgever enerzijds en Tellenge Holding anderzijds wordt gesloten met betrekking tot het verrichten van Diensten, en waarvan deze Algemene Voorwaarden integraal deel uitmaken. Een Overeenkomst komt tot stand op de wijze zoals beschreven onder 6.1.

Deze Algemene Voorwaarden, alsmede eventuele additionele schriftelijke, door beide Partijen getekende stukken, welke bedoeld zijn deel uit te maken van de Overeenkomst, vormen een integraal onderdeel van de Overeenkomst. Bij afwijkingen tussen het bepaalde in de door beide Partijen ondertekende offerte c.q. opdracht c.q. opdrachtbevestiging en/of de bedoelde schriftelijke toevoegingen enerzijds en anderzijds deze Algemene Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de bedoelde offerte c.q. opdracht c.q. opdracht­bevestiging c.q. schriftelijke toevoegingen.

1.4 Projectresultaten: de schriftelijke stukken zoals adviezen, verslagen en rapporten, welke als resultaat van de overeengekomen werkzaamheden door Tellenge Holding aan Opdrachtgever zijn verstrekt.

1.5 Adviseurs: De door Tellenge Holding voor de uitvoering van een Overeenkomst in te schakelen personeelsleden en/of derden, welke krachtens die Overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid zullen werken.

1.6 Werknemers van Opdrachtgever: Het door Opdrachtgever op grond van een Overeenkomst ter beschikking te stellen personeel.

1.7 Beroepsfout: Tekortkomingen, onachtzaamheden, nalatigheden en verzuimen, die een vakbekwame en zorgvuldige adviesorganisatie onder de gegeven omstandigheden van het concrete geval met inachtneming van normale oplettendheid en bij een normale vakkennis en normale wijze van vakuitoefening, behoort te vermijden.

1.8 Zakenreis: Het afleggen van een bezoek aan een door Opdrachtgever aan te wijzen locatie, voor een door Opdrachtgever te bepalen periode en met een door Opdrachtgever te bepalen doel.

1.9 Werkdagen: Kalenderdagen, behoudens weekeinden en algemeen erkende feestdagen, waarop werkzaamheden zullen worden verricht.

1.10 Bijlagen: Aanhangsels bij een Overeenkomst die, na door beide Partijen te zijn geparafeerd, integraal deel uitmaken van die Overeenkomst.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Tellenge Holding uitgebrachte offertes, en alle Overeenkomsten, die tussen een Opdrachtgever enerzijds en een Nederlandse vestiging van Tellenge Holding anderzijds worden gesloten met betrekking tot het verrichten van Diensten, en maken daarvan integraal deel uit.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 3 Voorwaarden Opdrachtgever

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn inkoop- en/of andere voorwaar­den van de Opdrachtgever niet van toepassing op enige Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Tellenge Holding.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 4 Prijzen en tarieven

4.1 In de Overeenkomst zal worden vastgelegd of Tellenge Holding de overeengekomen Diensten zal verrichten op basis van nacalculatie (regiebasis), dan wel daarvoor een vaste, van tevoren overeengekomen prijs in rekening zal bren­gen.

Indien niet expliciet is vermeld of de overeengekomen Diensten op regie­basis verricht zullen worden c.q. een vaste prijs is overeengekomen, zal het werkelijke aantal bestede uren op basis van nacalculatie aan Opdrachtgever worden gefactureerd.

4.2 Alle door Tellenge Holding gehanteerde tarieven zijn inclusief reis- en verblijfskosten binnen Nederland en exclusief B.T.W. en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4.3 Indien een vaste prijs overeengekomen wordt, heeft deze betrekking op alle door Tellenge Holding in het kader van de Overeenkomst te verrichten prestaties, tenzij anders is of wordt overeengekomen.

4.4 Indien wordt overeengekomen dat Tellenge Holding de Diensten zal verrichten op basis van nacalculatie, zijn de daartoe in de Overeenkomst vermelde uur- of dagtarieven van toepassing.

In dat geval zal Opdrachtgever aan Tellenge Holding verschuldigd zijn:

a. Een bedrag vastgesteld door vermenigvuldiging van het aantal door Tellenge Holding bestede uren c.q. dagen met de overeengekomen uur- respectievelijk dagtarieven;

b. De kosten van derden, voorzover deze derden met instemming van Opdrachtgever door Tellenge Holding zijn ingeschakeld;

c. De overige, in de Overeenkomst genoemde kosten.

4.5 Alle op de Overeenkomst betrekking hebbende tarieven zijn mede geba­seerd op het ten tijde van het tekenen van de Overeenkomst geldende peil van lonen en prijzen, waaronder het peil van salarissen en sociale lasten, kosten van materialen, reis- en verblijfskosten, etcetera.

Tariefwijzigingen vinden hooguit éénmaal per kalenderjaar per 1 januari plaats. Het wijzigingspercentage voor tariefsverhogingen wordt als volgt bepaald:

- Voorzover wijzigingen van de tarieven zijn onderworpen aan enige overheidsregeling, wordt het percentage conform die overheidsregeling vastgesteld;

- Indien geen overheidsregeling van toepassing is, zullen overeengekomen tarieven kunnen worden gewijzigd met een percentage gelijk aan het loonindexcijfer, bekend als "Regelingslonen per week en per maand van volwassen werknemers, inclusief bijzondere uitkeringen, voor Bank en Verzekeringswezen en Zakelijke Dienstverlening" zoals gepubliceerd door het CBS.

4.6 Tariefwijzigingen werken, indien en voorzover niet anders is overeengekomen, van rechtswege door in de overeengekomen prijs van de door Tellenge Holding te verrichten Diensten en worden uiterlijk één maand voor de ingangsdatum door Tellenge Holding schriftelijk aan Opdrachtgever medegedeeld, onder vermel­ding van grond­slag en berekeningswijze.

4.7 Indien door additionele wensen van Opdrachtgever de prestaties welke Tellenge Holding op grond van de Overeenkomst moet leveren aantoonbaar worden verzwaard en/of uitgebreid, is er sprake van meerwerk dat voor vergoeding in aanmerking komt.

Indien Tellenge Holding meent dat van meerwerk sprake is of zal zijn, zal zij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk melding maken aan Opdrachtgever. Tellenge Holding gaat niet eerder tot het verrichten van meerwerk over, dan nadat Opdrachtgever schriftelijk zijn opdracht tot meerwerk heeft beves­tigd.

Indien na aanvang van het meerwerk mocht blijken dat de opdracht daartoe door niet terzake bevoegde Werknemers van Opdrachtgever is verstrekt, blijft Opdrachtgever niettemin gehouden de aan het meerwerk verbonden vergoedingen, indien en voorzover dit meerwerk ook daadwerkelijk is verricht, aan Tellenge Holding te voldoen.

In een zodanig geval zal Tellenge Holding haar in het kader van het meerwerk te verrichten werkzaamheden op eerste aanwijzing van Opdrachtgever opschorten of staken.

Tot meerwerk worden niet gerekend beperkte additionele werkzaamheden, die Tellenge Holding redelijkerwijs bij het sluiten van de Overeenkomst had kunnen of moeten voorzien.

4.8 Indien door één of meer Adviseurs op verzoek van Opdrachtgever moet worden overgewerkt, worden de overwerkuren aan Opdrachtgever doorberekend, waarbij de kleinste door te berekenen tijdseenheid één uur bedraagt. De overwerktoeslag op deze uren bedraagt:

a. Voor overwerk gedurende de uren aansluitend op een Werkdag : 50%

b. Voor overwerk gedurende de zaterdag : 50%

c. Voor overwerk op zondagen en algemeen erkende feestdagen : 100%

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 5 Betalingen

5.1 Het factureringsschema per individueel project zal in de Overeenkomst(en) worden vermeld.

5.2 Tellenge Holding zal facturen in enkelvoud aan Opdrachtgever toezenden onder vermelding van datum, projectnummer en andere door Opdrachtgever schriftelijk aan haar kenbaar gemaakte gegevens.

5.3 Indien er sprake is van betaling op basis van nacalculatie zal Tellenge Holding de overeengekomen vergoedingen deugdelijk gespecificeerd aan Op­drachtgever in rekening brengen. Bij de facturen zullen door Tellenge Holding opgaven worden gevoegd van het werkelijke aantal bestede uren en -- indien mogelijk -- het noodzakelijk aantal nog te besteden uren.

Indien gewenst zal Tellenge Holding specificaties van door haar op grond van de Overeenkomst gemaakte kosten verstrekken.

5.4 Meerwerk zal door Tellenge Holding na voltooiing van de meerwerkzaamheden apart worden gefactureerd. De aard en omvang van de verrichte meerwerkzaamheden zullen in de facturen uitdrukkelijk worden vermeld en, onder verwijzing naar de daartoe verleende meerwerkopdracht, worden gespecificeerd.

5.5 Overwerk zal door Tellenge Holding tegelijk met de werkzaamheden waarop de overuren betrekking hebben, gespecificeerd worden gefactureerd.

5.6 Opdrachtgever zal de door hem op basis van de Overeenkomst verschuldigde bedragen, zonder dat enigerlei opschorting en/of verrekening zal plaatsvinden, binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de betreffende factuur aan Tellenge Holding voldoen.

5.7 Bij overschrijding van de in dit artikel genoemde betalingstermijnen door Opdrachtgever is Tellenge Holding, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, gerechtigd tot een rente van 1,5% per maand, of het gedeelte van een maand waarmede de onder 5.6 genoemde termijn wordt overschreden. Tevens is Tellenge Holding daarbij, eveneens zonder dat enige ingebreke­stelling vereist is, gerechtigd tot vergoeding van de gemaakte kosten ter incasso van de verschuldigde bedragen, zoals alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaron­der die van juridische bijstand, welke kosten in ieder geval 15% van de door Tellenge Holding te vorderen hoofdsom bedragen en minimaal een hoogte van € 115,- hebben. Daarnaast is Tellenge Holding, in geval van een juridische procedure, gerechtigd tot vergoeding door Opdrachtgever van alle door haar gemaakte kosten -- die van juridische bijstand daaronder begrepen -- welke niet worden gedekt door het liquidatietarief zoals bedoeld in het Wetboek van Burgerlijke Rechtvordering.

5.8 Aan Opdrachtgever geleverde goederen blijven het eigendom van Tellenge Holding totdat alle bedragen, die Opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de Overeenkomst geleverde c.q. te leveren goederen, dan wel verrichte c.q. te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld onder 5.7, volledig aan Tellenge Holding zijn voldaan.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 6 Duur en beëindiging

6.1 Een Overeenkomst komt tot stand door ongewijzigde ondertekening door Opdrachtgever van een door Tellenge Holding uitgebrachte offerte, of door het voor akkoord tekenen door Tellenge Holding van een door Opdrachtgever schriftelijk verstrekte opdracht, of anderszins door schriftelijke bevestiging door Tellenge Holding van een door Opdrachtgever gegeven opdracht, tenzij door Partijen anders is overeengekomen. De uitvoering van opdrachten door Tellenge Holding vangt aan op het door bei­de Partijen overeengekomen tijdstip. De bij de Overeenkomst verstrekte opdracht is vervuld zodra de door Tellenge Holding te verrichten Diensten zijn voltooid en het resultaat schriftelijk door Opdrachgever is goedgekeurd of, indien een zodanige goedkeuring ontbreekt, nadat 31 kalenderdagen zijn verstreken sinds het projectresultaat door Tellenge Holding ter goedkeuring aan Opdrachtgever werd aangeboden.

6.2 Indien in de Overeenkomst geen termijn is vermeld binnen welke een opdracht zal zijn afgerond, geen vaste projectprijs is overeengekomen, én uit de aard en inhoud van de Overeenkomst het nietvoortdurende karakter van de opdracht niet blijkt, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd.

6.3 Indien de Overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan de Overeenkomst door Partijen bij aangetekend schrijven, tegen het einde van een kalen­dermaand worden opgezegd, mits daarbij een opzegter­mijn van twee maanden in acht wordt genomen.

6.4 Indien in de Overeenkomst een minimale contractsduur is overeengekomen, wordt de Overeenkomst beschouwd als aangegaan voor bepaalde tijd. In een zodanig geval is echter, ten aanzien van de periode volgend op de overeengekomen minimale contractsduur, het bepaalde onder 6.3 overeen­komstig van toepassing.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 7 Ontbinding

7.1 Buiten hetgeen in de Overeenkomst is bepaald, is ieder der Partijen gerechtigd om de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de andere Partij ook na schrif­telijke aanmaning, welke een redelijke termijn ter nakoming van zijn verplichtingen stelt, in gebreke blijft aan zijn verplichtin­gen uit de Overeenkomst te voldoen. Opdracht­gever blijft gehouden de tot dan toe door Tellenge Holding verrichte werkzaamheden overeenkomstig het bepaalde in de Overeenkomst aan Tellenge Holding te vergoeden.

7.2 Elk der Partijen is bevoegd, onverminderd hetgeen in de Overeenkomst is bepaald, de Overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder vooraf­gaande rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interessen gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:

- bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis de wederpartij in staat van faillissement is verklaard;

- de wederpartij surséance van betaling aanvraagt;

- er onder de wederpartij beslag wordt gelegd op een zodanig belangrijk deel van diens bedrijfsmiddelen, dat de wederpartij niet meer in staat geacht moet worden om aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen;

- de wederpartij een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden;

- de zeggenschap over, of de beslissende stem in, de wederpartij bij een derde komt te berusten;

- de wederpartij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen.

7.3 Tellenge Holding is bevoegd, onverminderd hetgeen elders in de Overeenkomst is bepaald, de Overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder vooraf­gaande rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interessen gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien er bij Opdrachtgever beslag wordt gelegd op goederen, welke door Tellenge Holding uit hoofde van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, dan wel uit hoofde van de Overeenkomst bij Opdrachtgever aanwezig zijn.

7.4 Partijen stellen elkaar over en weer onmiddellijk op de hoogte van een (aan­vraag tot) surséance van betaling of faillissement aan hun zijde.

7.5 Indien de Overeenkomst door Opdrachtgever wordt ontbonden op grond van het onder 7.1 bepaalde, is Opdrachtgever gerechtigd de door Tellenge Holding opgeleverde projectresultaten te blijven gebruiken.

Opdrachtgever blijft gehouden de tot dan toe door Tellenge Holding verrichte werkzaamheden overeenkomstig het bepaalde in de Overeenkomst aan Tellenge Holding te vergoeden.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 8 Annulering

8.1 Opdrachtgever heeft het recht om na opdrachtverstrekking aan Tellenge Holding, maar tot zeven werkdagen voor de feitelijke aanvang van de tot de opdracht behorende werk­zaamheden de Overeenkomst te annuleren. Annulering dient plaats te vinden door middel van een aangetekend schrijven.

8.2 Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert, heeft Tellenge Holding echter het recht hem 20% van de totale opdrachtsom als kosten in rekening te brengen.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 9 Lopende Verplichtingen

9.1 Beëindiging, gehele of gedeeltelijke ontbinding, dan wel annulering van de Overeenkomst ontslaat Partijen niet van hun verplichtingen, welke naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de Overeenkomst voort te duren.

9.2 Beëindiging, gehele of gedeeltelijke ontbinding, dan wel annulering van de Overeenkomst ontslaat Partijen niet van het bepaalde met betrekking tot:

a. geheimhouding;

b. intellectuele eigendom;

c. geschillen, toepasselijk recht en bevoegde rechter.

9.3 Indien Opdrachtgever op het moment van de beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst reeds prestaties ter uitvoe­ring van de Overeenkomst had ontvangen, kan hij de Overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door Tellenge Holding nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Tellenge Holding vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding onmiddellijk volledig opeisbaar.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 10 Garantie

10.1 Tellenge Holding verplicht zich om de werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst naar beste kunnen te verrichten.

10.2 Tellenge Holding garandeert daarbij dat:

a. de door of namens haar te verlenen Diensten op vakbekwame wijze zullen worden uitgevoerd;

b. de door of namens haar te verlenen Diensten en de resultaten daarvan zullen voldoen aan de overeengekomen kwalificaties als vastgelegd in de Overeenkomst;

c. voor de duur van de Overeenkomst haar Adviseurs voldoen en zullen blijven voldoen aan de overeengekomen kwaliteiten ten aanzien van oplei­ding, deskundigheid en ervaring.

10.3 In iedere Overeenkomst zal worden aangegeven welke Adviseurs door Tellenge Holding zullen worden ingezet en aan welke kwalificaties deze Adviseurs voldoen.

10.4 Tellenge Holding behoudt zich het recht voor om gedurende een project de Adviseurs die zij in het kader van dat project inzet, tijdelijk of definitief te vervangen door gelijkwaardig gekwalificeerde Adviseurs. Tellenge Holding zal zo incidenteel mogelijk van deze bevoegdheid gebruikmaken. Inwerkkos­ten voor vervangende Adviseurs zullen, tenzij anders is overeengekomen, niet aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

10.5 Indien Opdrachtgever de aard van de werkzaamheden zodanig wijzigt dat naar het oordeel van Partijen vervanging van één of meer Adviseurs door één of meer anders gekwalificeerde Adviseurs wenselijk of noodzakelijk is voor een goede pro­jectvoortgang, komen eventuele daaruit voort­vloeiende meerkosten, zoals inwerkkosten en vergoedingen voor Adviseurs die aan hogere kwalificaties voldoen, voor rekening van Opdrachtgever.

10.6 Tellenge Holding zal haar Adviseurs niet dan na vooraf ­verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtgever tijdelijk of defini­tief vervangen door Adviseurs die aan mindere kwalificaties voldoen. Opdrachtgever zal zijn toestemming niet op onredelijke gronden onthouden. In een zodanig geval zal het uurtarief tot het voor deze Adviseurs algemeen gangbare niveau worden verlaagd.

10.7 Indien Opdrachtgever van mening is dat één of meer Adviseurs van Tellenge Holding niet c.q. niet naar behoren voldoen aan de onder 10.3 bedoelde kwalificaties, dan wel niet bereid of in staat zijn de werkzaamheden naar behoren te verrichten, is Opdrachtgever gerechtigd van Tellenge Holding te verlangen dat deze Adviseur(s) word(t)­(en) vervangen.

Tot vervanging van een Adviseur is ondermeer aanleiding indien door deze Adviseur in strijd met de bij Opdrachtgever gebruikelijke huisre­gels is gehandeld of op enige andere wijze het vertrouwen van Opdracht­gever is geschonden.

10.8 Tellenge Holding garandeert dat zij terzake van loonheffing en premies werknemersverzekeringen aan haar verplichtingen jegens Fiscus en Be­drijfsvereniging(en) heeft voldaan c.q. haar nog lopende verplichtingen jegens Fiscus en Bedrijfsvereniging(en) binnen de daarvoor gestelde termijn zal voldoen.

10.9 Tellenge Holding garandeert dat zij zich ten behoeve van het juist verrichten van haar opdrachten in voldoende mate op de hoogte stelt van -- voor zover relevant -- de doelstellingen van de Opdrachtgever, de organisatie van de Opdrachtgever en de primaire processen binnen de organisatie van de Opdrachtgever. Opdrachtgever voorziet Tellenge Holding daartoe van voldoende en correcte informatie en zal desgewenst aan Tellenge Holding aanvullende informatie verstrekken, voorzover die informatie bij Opdrachtgever beschikbaar is.

10.10 Opdrachtgever zal Tellenge Holding informeren over de ontwikkelingen die binnen haar organisatie gaande zijn en relevantie hebben of kunnen hebben voor de uitvoering van de Overeenkomst en het mogelijk verlenen van aanvullende en/of nieuwe opdrachten.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 11 Aansprakelijkheid ingeval van wanprestatie

11.1 Tellenge Holding pleegt jegens Opdrachtgever wanprestatie, indien door Tellenge Holding of haar Adviseurs een Beroepsfout als omschreven in Artikel 1.7 wordt gemaakt en Opdrachtgever daardoor schade lijdt.

11.2 Tellenge Holding kan niet aansprakelijk worden gesteld uit hoofde van wanprestatie, dan na een deugdelijke ingebrekestelling door Opdrachtgever, waarbij Tellenge Holding een redelijke termijn wordt gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen, en Tellenge Holding aan deze ingebrekestelling geen gehoor geeft.

11.3 In geval van wanprestatie is Tellenge Holding, onafhankelijk van de keuze van opdrachtgever tot ontbinding danwel nakoming danwel omzetting van de verbintenis in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding nimmer aansprakelijk voor aanvullende schadevergoeding, daaronder begrepen vertragingsschade en gevolg­schade.

11.4 Onder gevolg­schade wordt onder meer, maar niet uitsluitend, ver­staan:

a. Bedrijfsschade, waaronder mede te verstaan geleden verlies en gederf­de winst;

b. Indirecte schade.

11.5 Tellenge Holding is voorts niet aansprakelijk voor schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het ver­schaffen van gebrekkige medewerking, informatie, hulpmiddelen en/of materialen door Opdrachtgever, en schade wegens door Tellenge Holding gegeven inlichtingen, adviezen of andere informatie, waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst vormt.

11.6 Tellenge Holding is nimmer aansprakelijk voor schade aan apparatuur, programmatuur, netwerken en/of gegevensbestanden en dergelijke, welke in het kader van de door Tellenge Holding krachtens de Overeenkomst te verrichten werkzaam­heden door derden zijn of worden geleverd en/of zijn of worden geïnstalleerd, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Tellenge Holding. Een en ander geldt ook indien de leiding over het desbetreffende project feitelijk danwel formeel bij Tellenge Holding berust.

Onder schade wordt in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend, verstaan: materiële beschadiging, gebrekkig of niet functioneren, vermin­derde betrouwbaarheid en verhoogde storingsgevoeligheid;

11.7 Elke aansprakelijkheid van Tellenge Holding vervalt indien Op­drachtgever niet binnen 2 jaar na beëindiging van de opdracht met redenen omkleed en, in het geval van vermeende wanprestatie, overeenkomstig het bepaalde onder 11.2 aan Tellenge Holding te kennen heeft gegeven aanspraak op schadevergoeding te maken.

11.8 Tellenge Holding is niet aansprakelijk voor niet-nakoming of vertraging in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, indien deze niet-nakoming of vertraging in de nakoming wordt veroorzaakt door overmacht als bedoeld in Artikel 13.

11.9 Tellenge Holding heeft zich adequaat verzekerd en zal zich adequaat verzekerd houden voor de navolgende risico's:

a. Wettelijke aansprakelijkheid;

b. Beroepsaansprakelijkheid, zowel ten behoeve van haarzelf als ten behoeve van haar Personeel.

11.10 Indien Opdrachtgever de aan enige opdracht verbonden risico's door verzekering aan derden overdraagt, is hij gehouden Tellenge Holding te vrijwaren voor verhaal door deze derden, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid jegens Tellenge Holding vervalt.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 12 Schadevergoeding

12.1 De aansprakelijkheid van Tellenge Holding voor schade die de Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst lijdt door het niet of niet behoorlijk nakomen door Tellenge Holding van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst, beperkt zich als volgt:

a. Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden schade wordt veroor­zaakt aan zaken en/of goederen van Opdrachtgever als gevolg van een, overeenkomstig Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, Titel 3, artikel 162 e.v. aan Tellenge Holding en/of haar Adviseurs toe te rekenen omstandigheid, zal Tellenge Holding uitsluitend de herstel- en vervan­gingskosten van die zaken en/of goederen vergoeden, echter met dien verstande, dat de aansprakelijkheid van Tellenge Holding voor het totaal van zodanige schades per gebeurtenis­ een bedrag van € 1.135.000,- zegge een miljoen eenhonderd vijfendertigduizend euro, niet te boven zal gaan.

b. Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden schade is ontstaan ten gevolge van dood of lichamelijk letsel welke, overeenkomstig Boek 6 van het Burger­lijk Wet­boek, Titel 3, artikel 162 e.v. aan Tellenge Holding en/of haar Adviseurs kan worden toegerekend, zal Tellenge Holding deze schade vergoe­den, echter met dien verstan­de, dat de aansprakelijkheid van Tellenge Holding voor het totaal van zodanige schades per gebeurtenis een bedrag van € 1.135.000,- zegge een miljoen eenhonderd vijfendertigduizend euro, niet te boven zal gaan.

12.2 Het vermelde onder a. en b. van het vorige lid geldt eveneens indien de bedoelde schades een gevolg zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Tellenge Holding en/of haar Adviseurs.

12.3 Opdrachtgever vrijwaart Tellenge Holding tegen aanspraken van derden op vergoeding van schades, voor zover deze schades niet op grond van het eerste en tweede lid van dit artikel voor rekening van Tellenge Holding behoren te komen, daaronder mede begrepen:

- aanspraken van derden, werknemers van Opdrachtgever daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van adviseurs van Tellenge Holding, die ter beschikking zijn gesteld van Opdrachtgever en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen;

- aanspraken van derden, adviseurs van Tellenge Holding daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden, welke het gevolg is van handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf;

- aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door Tellenge Holding geleverde diensten, die door Opdrachtgever werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten, programmatuur of diensten van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering zoals hiervoor bedoeld.

12.4 Schade uit hoofde van onrechtmatige daad dan wel wanprestatie dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na het ontstaan van de schade, dan wel binnen 30 kalenderdagen na ontdekking van de schade schriftelijk aan Tellenge Holding te worden gemeld. Schade die niet met inachtneming van hetgeen in dit lid is bepaald ter kennis van Tellenge Holding is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Het bepaalde in lid 4 hiervoor laat onverlet het bepaalde in Artikel 11.7 hiervoor.

12.5 Tellenge Holding is op grond van wanprestatie slechts gehouden tot vergoeding van schade tot maximaal de totale opdrachtsom van de onder de Overeenkomst door Tellenge Holding te verrichten werkzaamheden, indien de Overeenkomst een over­eenkomst voor bepaalde tijd is.

Indien de Overeenkomst een overeenkomst voor onbepaalde tijd is, geldt eveneens dat Tellenge Holding op grond van wanprestatie slechts gehouden is tot een vergoeding, welke per gebeurtenis gelimiteerd zal zijn tot maximaal het bedrag dat gelijk is aan het totale factuurbedrag dat Tellenge Holding in de periode van 12 maanden voorafgaand aan het optreden van de wanprestatie en terzake van de onder Overeenkomst te verrichten werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht.

12.6 Onverlet het bepaalde in artikel 12.5 hiervoor is Tellenge Holding nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan € 454.000,--, zegge vierhonderd vierenvijftig duizend euro.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 13 Overmacht

13.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst die de desbetreffende Partij niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan zijn schuld, niet door hem was te voorzien, en/of noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn risico komt.

Onder overmacht wordt mede verstaan vertraging of niet-nakoming van uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenissen als gevolg van wanprestatie van door Opdrachtgever ingeschakelde derden, oorlogen, revoluties, brand, overstromingen, explosies, aardbevingen, en bepalingen in wetten of andere van overheidswege uitgevaardigde voorschriften.

Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel en/of liquiditeits‑ c.q. solvabiliteitsproblemen.

13.2 Indien één der Partijen gedurende een periode van meer dan 31 kalenderdagen als gevolg van overmacht niet kan nakomen c.q. tekortschiet aan zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst te voldoen, heeft de andere Partij het recht de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 14 Intellectuele eigendom

14.1 De Opdrachtgever verkrijgt het gebruiksrecht van de schriftelijke stukken zoals adviezen, verslagen en rapporten, welke als resultaat van de overeengekomen werkzaamheden door Tellenge Holding aan Opdrachtgever zijn verstrekt (projectresultaten), welke door hem mogen worden gebruikt, echter met dien verstande dat:

a. Opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen jegens Tellenge Holding heeft voldaan;

b. Ten aanzien van in projectresultaten neergelegde vertrouwelijke informatie, waaronder door Tellenge Holding gehanteerde kennis, methodieken, modellen, technieken, producten en andere intellectuele eigendommen van Tellenge Holding het bepaalde met betrekking tot Geheimhouding van kracht is, althans indien en voorzover het verstrekken van deze kennis, methodieken, modellen, technieken, producten en andere intellectuele eigendommen niet het primaire doel van de Overeenkomst uitmaakt;

c. De intellectuele eigendomsrechten van de projectresultaten bij Tellenge Holding blijven berusten;

d. De Opdrachtgever geen poging(en) zal ondernemen om eventuele aanduidingen inzake auteursrechten te verwijderen.

14.2 Tellenge Holding vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken van derden terzake van inbreuk op intellectuele (eigendoms)rechten van die derden.

Tellenge Holding neemt op eigen kosten de verdediging op zich in iedere procedure, die tegen Opdrachtgever wordt ingesteld wegens gestelde gehele of gedeeltelijke inbreuk door Tellenge Holding op enig in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom van derden.

Opdrachtgever dient Tellenge Holding onmiddellijk schriftelijk van een dergelijke actie op de hoogte te stellen en aan Tellenge Holding de nodige volmachten en bijstand te verlenen. Tellenge Holding vrijwaart Opdrachtgever tegen alle schaden en kosten, waartoe Opdrachtgever in een zodanige procedure mocht worden veroordeeld, met dien verstande dat het totaal van de door Tellenge Holding op grond van dit artikel aan Opdrachtgever te betalen schade beperkt zal zijn tot het bedrag dat gelijk is aan de totale waarde van de tussen Opdrachtgever en Tellenge Holding gesloten Overeenkomst, waarvan de bedoelde inbreuk op die intellectuele eigendomsrechten het gevolg was.

14.3 Wanneer in rechte wordt vastgesteld dat het gebruik van door Tellenge Holding verstrekte projectresultaten geheel of gedeeltelijk inbreuk maakt op enig in Nederland geldend recht van intellectueel eigendom van derden, dan wel anderszins jegens derden onrechtmatig is en aan Opdrachtgever het gebruik van de bedoelde projectresultaten derhalve verboden is c.q. verboden zal worden, zal Tellenge Holding voor haar rekening te harer beoordeling:

a. de betrokken projectresultaten geheel of gedeeltelijk vervangen door gelijkwaardige projectresultaten, welke geen inbreuk maken op enig in Nederland geldend recht van intellectueel eigendom van derden, en/of waarvan het gebruik niet anderszins jegens derden onrecht­matig is;

b. ten behoeve van Opdrachtgever het gebruiksrecht van de aan de betrokken projectresultaten ten grondslag liggende intellectuele eigen­dommen van derden verwerven;

c. de betrokken projectresultaten geheel of gedeeltelijk terugnemen tegen creditering van Opdrachtgever voor een bedrag gelijk aan de kosten van vervanging van de betreffende projectresultaten door der­den.

14.4 Tellenge Holding is niet aansprakelijk en/of verplicht tot het nemen van enige maatregel uit hoofde van het bepaalde in dit artikel, indien en voor zover de onrechtmatigheid van het gebruik van door haar verschafte projectresultaten of gedeelten daarvan, een gevolg is van het feit, dat Opdrachtgever zonder medeweten van Tellenge Holding de projectresultaten of gedeelten daarvan, gebruikt in samenhang met niet door Tellenge Holding verstrekte kennis, methodieken, modellen, technieken, producten en andere intellectuele eigendommen en door dat gebruik de onrechtmatigheid is ontstaan.

14.5 Tellenge Holding is uit hoofde van dit artikel niet aansprakelijk indien en voor zover de onrechtmatigheid van het gebruik van de door haar verstrekte projectresultaten of gedeelten daarvan, een gevolg is van het feit, dat Opdrachtgever zonder medeweten van Tellenge Holding deze projectresultaten of gedeelten daarvan, heeft gewijzigd en door die wijzigingen de onrechtmatigheid is ontstaan. Terzake van een zodanig situatie vrijwaart Opdrachtgever Tellenge Holding tegen vorderingen van derden.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 15 Geheimhouding

15.1 Alle vertrouwelijke informatie -- hetzij uitdrukkelijk als zodanig aangeduid, hetzij redelijkerwijze blijkend uit haar aard -- is en blijft uitsluitend het exclusieve eigendom van Tellenge Holding.

15.2 Partijen garanderen elkaar over en weer dat zij maatregelen zullen treffen met het doel geheimhouding tegenover derden te verzekeren met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie zoals, maar niet beperkt tot, gegevens en kennis omtrent de bedrijfsaangelegenheden van hun wederpartij, waarvan zij en hun Werknemers c.q. Adviseurs bij de totstandkoming en/of uitvoering van de Overeenkomst kennis nemen.

Partijen zullen er op toezien dat hun Werknemers c.q. Adviseurs deze geheimhoudingsbepalingen naleven.

15.3 Partijen garanderen elkaar over en weer dat zij en hun Werknemers c.q. Adviseurs op geen enkele wijze, direct noch indirect, noch mondeling, noch in geschrift, noch anderszins, enig gegeven met betrekking tot, of voortvloeiend uit hun relatie met de wederpartij aan derden bekend zullen maken, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

15.4 Het bepaalde in het tweede en derde lid van dit artikel is niet van toepassing op feiten, informatie, kennis, documenten en andere zaken, indien de ontvangende Partij van vertrouwelijke informatie kan aantonen dat de bedoelde gegevens:

a. Op het moment van ontvangst reeds waren gepubliceerd of op andere wijze reeds algemeen bekend waren geworden;

b. Na het moment van ontvangst werden gepubliceerd of op andere wijze reeds algemeen bekend waren geworden, anders dan door enige daad of enig nalaten door de ontvangende Partij;

c. Door de ontvangende Partij onafhankelijk van enige relatie met de wederpartij werden ontwikkeld;

d. Zijn openbaar gemaakt na expliciete toestemming van de verstrekkende Partij;

e. Op basis van de wet of op last van een rechterlijke instantie openbaar gemaakt dienden te worden.

15.5 Tenzij het bestaan van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Tellenge Holding van algemene bekendheid is, zal geen van beide Partijen zonder schriftelijke toestemming van de andere partij in publicaties of reclameuitingen van de Overeenkomst melding maken.

15.6 In geval van Overtreding van één of meer bepalingen van dit artikel door één der Partijen, verbeurt deze Partij een onmiddellijk opeisbare boete van €. 22.700,- per gebeurtenis. Het vervallen van een dergelijke boete laat onverlet het recht van de wederpartij om aanvullende schadevergoeding te vorderen.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 16 Overige Verplichtingen van Partijen

16.1 Het is Partijen niet toegestaan om tijdens de uitvoering van de Overeenkomst en binnen een jaar na het beëindigen daarvan, werknemers van de wederpartij in dienst te nemen, dan wel werkzaamheden te verrichten of op enige andere wijze activiteiten te ontplooien met gebruikmaking van diensten van werknemers van de wederpartij, of met deze werknemers daaromtrent te onderhandelen, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de wederpartij.

16.2 In geval van Overtreding van het bepaalde onder 15.1 door één der Partij­en, verbeurt deze Partij een onmiddellijk opeisbare boete van € 22.700,- per gebeur­tenis. Het vervallen van een dergelijke boete laat onverlet het recht van de wederpartij om aanvullende schadever­goeding te vorderen.

16.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepas­sing in zijn organisatie van de door Tellenge Holding opgeleverde c.q. op te leveren projectresul­taten.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 17 Boetes

Indien niet‑ of onvoldoende nakoming van één van de bepalingen van de Overeenkomst leidt tot verschuldigdheid van meerdere overeengekomen boetes, dan is voor die niet of onvoldoende nakoming slechts één boete verschuldigd.

Indien de betreffende boetes van verschillende hoogte zijn, geldt de hoogste boete.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 18 Overdracht van rechten en verplichtingen

18.1 Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst, noch enig deel daarvan, zonder schriftelijke toestemming van de andere Partij aan een derde over te dragen. Deze toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd; de toestemming verlenende Partij is echter gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden.

18.2 Overdrachten in strijd met het bepaalde in lid 1 zullen ten aanzien van de wederpartij nietig zijn.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 19 Onderaanneming

Indien Tellenge Holding bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wil maken van de diensten van derden, hetzij in onderaanneming, hetzij door tijdelijke inhuur van personeel, dan zal zij daartoe slechts bevoegd zijn na daartoe verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal zijn toestemming niet op onredelijke gronden weigeren.

Bij het verlenen van goedkeuring als in dit lid bedoeld, is Opdrachtgever gerechtigd aan de goedkeuring voorwaarden te verbinden c.q. deze in tijd te beperken.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 20 Wijzigingen

20.1 Wijzigingen van de Overeenkomst of aanvullingen daarop zijn slechts geldig indien en voorzover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

20.2 Partijen zijn te allen tijde gerechtigd de omvang van de door Tellenge Holding op grond van een Overeenkomst te verrichten werkzaamheden, in redelijkheid te wijzigen, echter niet dan na voorafgaand overleg. Het bepaalde in het eerste lid is van overeenkomstige toepassing.

20.3 Tellenge Holding zal binnen zeven werkdagen na een dergelijk wijzigingsbesluit schriftelijk specificeren welke consequenties de wijziging heeft met betrekking tot de in te zetten Adviseurs, de te verwachten uitbreiding c.q. vermindering van de te besteden uren per Adviseur en de kosten van de werkzaamheden.

Opdrachtgever is niettemin gerechtigd, tot zeven werkdagen na ontvangst van deze specificatie, zijn akkoord met het wijzigingsvoorstel alsnog in te trekken. Opdrachtgever heeft evenzeer het recht, tot zeven werkdagen na ontvangst van deze specificatie, om het wijzigingsvoorstel zodanig te modificeren dat hij daar alsnog mee in kan stemmen. Een zodanig gemodificeerd wijzigingsvoorstel behoeft, alvorens tussen Partijen in werking te treden, echter de schriftelijke akkoordverklaring van Tellenge Holding.

20.4 Indien Opdrachtgever initiatiefnemer is voor een wijziging in de omvang van de krachtens de Overeenkomst door Tellenge Holding te verrichten werkzaamheden, zal Opdrachtgever de kosten vergoeden welke Tellenge Holding terzake van genoemde specificatie heeft moeten maken.

20.5 Kennisgevingen die Partijen op grond van de Overeenkomst aan elkaar zullen doen, vinden schriftelijk plaats.

20.6 Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 21 Geschillen, toepasselijk recht en bevoegde rechter

21.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

21.2 Geschillen, welke tussen Tellenge Holding en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van de tussen Tellenge Holding en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke daarvan het gevolg zijn, zullen -- indien is gebleken dat deze geschillen niet op de wijze zoals bedoeld onder 21.3 in der minne kunnen worden geschikt -- worden voorgelegd aan de terzake bevoegde Nederlandse rechter, tenzij Partijen anders zijn overeen­gekomen.

21.3 Alle geschillen, welke verband houden met de uitvoering van het in de Overeenkomst bepaalde zullen, vooraleer zij worden voorgelegd aan de terzake bevoegde Nederlandse rechter, het onderwerp vormen van een niet bindende Minitrial onder leiding van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, gevestigd in Den Haag, met als doel om Partijen de gele­genheid te geven een minnelijke schikking te treffen. Het Minitrialreglement van deze Stichting is op de minitrial van toepassing.

21.4 Er is sprake van een geschil zodra één der Partijen zulks schriftelijk aan de wederpartij te kennen geeft. Een dergelijke kennisgeving gaat verge­zeld van een beknopte omschrijving van hetgeen naar het oordeel van die Partij het onderwerp van geschil is.

Terug naar inhoudsopgave

2 UITVOERING PROJECTEN

Artikel 22 Projectleiding en rapportage

22.1 In de Overeenkomst zal worden vastgelegd hoe de verdeling van de projectverantwoordelijkheden tussen Partijen zal zijn en wie daarbij als projectleider voor de duur van de uitvoering van de Overeenkomst is/zijn aangewezen.

22.2 In de Overeenkomst zullen de taken van de projectleider(s) worden vastgelegd.

22.3 De aan een project deelnemende Medewerkers van Opdrachtgever vallen onder de supervisie van de Adviseur van Tellenge Holding, indien deze de projectverantwoordelijkheid draagt.

22.4 De aan een project deelnemende Adviseurs van Tellenge Holding vallen onder de supervisie van de Tellenge Holding Adviseur, welke geheel of gedeeltelijk de projectverantwoordelijkheid draagt.

22.5 Beide Partijen zullen een contactpersoon en een vervangend contactpersoon aanwijzen, die de contacten over de uitvoering van de Overeenkomst zullen onderhouden.

Tenzij vooraf door de Opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk aan Tellenge Holding van het tegendeel mededeling wordt gedaan, zijn deze contactpersonen alsmede de vanuit de organisatie van Opdrachtgever optredende projectleiders bevoegd Opdrachtgever, in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst rechtsgel­dig te vertegenwoordigen en te binden.

22.6 In de Overeenkomst zal de overleg‑ en rapportagestructuur nader worden bepaald.

22.7 Afronding van een opdracht vindt plaats binnen de termijn en op de wijze zoals vermeld in de Overeenkomst.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 23 Plaats en tijdstip

23.1 In de Overeenkomst zal worden vastgelegd waar en op welke tijdstippen de werkzaamheden zullen worden verricht. Indien daaromtrent niets is vastgelegd staan plaats en tijdstip van de uit te voeren werkzaamheden ter beoordeling aan Tellenge Holding.

23.2 Opdrachtgever verplicht zich de Adviseurs toegang te verlenen tot de plaats, waar de werkzaamheden die ten behoeve van de overeengekomen Diensten dienen te worden verricht, alsmede deze Adviseurs in staat te stellen de werkzaamheden onder de bij Opdrachtgever gebruikelijke arbeidsomstandigheden te verrichten.

23.3 Indien de werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst op de locatie van de Opdrachtgever plaatsvinden, is deze verplicht om de Adviseur(s) van Tellenge Holding kosteloos van voldoende faciliteiten te voorzien om hen in staat te stellen rustig en ongestoord de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Onder zodanige faciliteiten worden alle hulpmiddelen ten behoeve van de genoemde werkzaamheden verstaan, zoals kantoor- en vergaderruimte, telecommunicatievoorzieningen en, indien gewenst, computerapparatuur.

Tellenge Holding verplicht zich haar Adviseurs op te dragen de ter plekke van de uitvoering geldende huisregels na te leven.

23.4 Indien voor de uitvoering van de werkzaamheden onder de Overeenkomst de in het vorige lid genoemde voorzieningen niet of niet tijdig ter beschikking van de Adviseur(s) van Tellenge Holding staa(t)(n), kan dit tot vertraging in de uitvoering van deze werkzaamheden leiden, hetgeen extra kosten, gebaseerd op de dan geldende uur- c.q. dagtarieven van Tellenge Holding , en met inachtneming van het bepaalde met betrekking tot overwerk, voor Opdrachtgever met zich meebrengen. Het bepaalde onder 24.2 en 24.3 is overeenkomstig van toepas­sing.

23.5 Opdrachtgever is gerechtigd de plaats waar de werkzaamheden dienen te worden verricht te wijzigen. Indien het wijzigen van de locatie voor Tellenge Holding leidt tot aantoonbaar hogere kosten en/of tot vertraging, is Tellenge Holding gerechtigd vergoeding van deze kosten en/of wijziging van het tijdschema te verlangen.

23.6 Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat door Adviseurs van Tellenge Holding Zakenreizen gemaakt worden. De kosten voor deze Zakenreizen zullen door Opdrachtgever worden gedragen.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 24 Vertraging

24.1 Alle in de Overeenkomst vastgelegde opleveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Tellenge Holding bekend waren en zullen, behoudens overmacht, zo veel mogelijk in acht worden genomen.

24.2 Indien de voortgang van de werkzaamheden vertraging dreigt te gaan ondervinden c.q. heeft ondervonden, zal Tellenge Holding hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Opdrachtgever melding maken en daarbij de oorzaak van de vertraging aangeven, alsmede de door Tellenge Holding voorgestelde maatregelen om die vertraging ongedaan te maken en/of verdere vertraging te voorkomen. Deze melding houdt niet automatisch in dat Tellenge Holding de oorzaak van de vertraging erkent of aanvaarding c.q. gehoudenheid tot vergoeding van daaruit voortvloeiende consequenties erkent. Tevens zullen de consequenties van deze vertraging in deze rapportage worden vermeld. Partijen treden daarover zo spoedig mogelijk in overleg.

Akkoordbevinding door Opdrachtgever van de rapportage houdt niet automatisch in dat Opdrachtgever de oorzaak van de vertraging erkent of aanvaarding c.q. gehoudenheid tot vergoeding van daaruit voortvloeiende consequenties erkent.

24.3 Tellenge Holding is gerechtigd de voortgang van de werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst als geschorst beschouwen, indien en zolang Opdrachtgever nalatig is in het nakomen van zijn verplichtingen jegens Tellenge Holding.

24.4 Geen der Partijen kan aanspraak maken op nakoming van een overeengekomen (op)leveringsdatum c.q. het verbeurd raken van een daaraan gerelateerde boete, voor de dagen dat de overschrijding het gevolg is van:

a. overmacht aan de zijde van de andere Partij, en/of

b. een Partij zelf in gebreke was, is of blijft om aan zijn verplichtingen te voldoen, en waardoor de vertraging is ontstaan en/of

c. een tevoren overeengekomen termijnsverlenging, bijvoorbeeld in het kader van het verstrekken van een meerwerkopdracht.

24.5 Het bepaalde in Artikel 11. en Artikel 12. is overeenkomstig van toepassing.

 

Terug naar inhoudsopgave

3 OVERIG

Artikel 25 Slotbepalingen

25.1 Nietigheid van één of meer der bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, heeft nimmer de nietigheid der overige bepalingen tot gevolg. In het geval dat één of meer der bepalingen van deze Algemene Voorwaarden is/zijn, treden Opdrachtgever en Tellenge Holding in overleg, teneinde voor de nietige bepalingen, vervangende voorzieningen te treffen.

25.2 Behoudens acceptatie zoals bedoeld onder 6.1 zijn door Tellenge Holding uitgebrachte offertes en aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend.

25.3 Alle door Tellenge Holding uitgebrachte offertes/aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van één maand, tenzij uit een offerte of aanbieding uitdrukkelijk anders blijkt.

25.4 Een door medewerkers van Tellenge Holding verrichte rechtshandeling, zoals het aangaan van een (aanvullende) overeenkomst, bindt Tellenge Holding niet, tenzij deze door of namens de directie van Tellenge Holding schriftelijk is bevestigd.

Terug naar inhoudsopgave

Tellenge Holding B.V.

 

 

A.I.D. Bijlsma

Directeur